1-شاخئر: بسطامئ یازغان«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

موغاللئمئم


اِل لرینگده عئلئم یاشار    

سن بییک سینگ موغاللئمئم ،

بیلن لر غاپئنگا باریار

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

یوٌره گینگی بیزه بردینگ

مَهیر غاناتئنگئ گردینگ

گوٌلنمیزده سن گوٌلردینگ

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

اوُرنونگ سنینگ کؤنگوٌل لرده

آیدان لارئنگ دأری درده

سؤزوٌنگ توتوپ دؤنِرس مِرده

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

آق یوُلئ گؤرکزدینگ بیزه

غارانگقئ لئق چؤکدی دئزا

پارخ غوُیمادئنگ ؛ اوُغلا-غئزا

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

گوٌلیأنگ چاغالار گوٌلنده

یاغشئ غئلئق لار بار سنده

اِل لرنگی اؤپیأرین من-ده

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*


2-شاخئر: بسطامئ یازغان«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

دوُغان لئق


اونودالئنگ دوشمان لئغئ

گلینگ دوُست- دوُغان بوُلالئنگ،

بوٌتین آدامزاد اؤولادئ

گلینگ دوُست- دوُغان بوُلالئنگ .*

اِلی – اِله برمک اوٌچین

غئزئل گوٌلی تیرمک اوٌچین

آق ماقصاد اِلگرمک اوٌچین

گلینگ دوُست- دوُغان بوُلالئنگ .*

دوشمان چئ لئق هیچ بوُلماسئن

غوُرقئ یوٌرِگه گلمه سین

اوروشدا آدام اؤلمه سین

گلینگ دوُست- دوُغان بوُلالئنگ .*

غوُللاشئپ ایش لر بیتیریپ

دوُستلوغئ اوُبآ گِتیریپ

گوٌل اِکیپ باغ لار یِتیریپ

گلینگ دوُست- دوُغان بوُلالئنگ .*

آراسسادئر- پأک –و- تمیز

بیزینگ گؤزل نییِتیمیز

سؤیمک اوٌچین اوُغولدئر- غئز

گلینگ دوُست- دوُغان بوُلالئنگ .*


 3-شاخئر: بسطامئ یازغان«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

جان اِنه


سنینگ گؤزل گؤزلرینگه

بیرجه باقا بیلسم غانئپ

بیر گزک سسینگی دویسام

منگکی بوُلار دوٌنیه دؤنوٌپ .*

گوٌل باغئ دِی غورساغئنگا

ینه مانگلایمئ دیره سم،

دئزلارئنگدا دئنجئق آلئپ

غالئپ مکتبه اوغراسام .*

آیرالئق لئ پانئ دوٌنیأ

سنی کوٌیسِدیأر جان اِنه

گیجه گوٌندیز یادئمدا سن

سؤیگوٌلی مَهریبان اِنه .*


4-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

جنگنگل یانغئنئ


بیرجه اوچغون دوٌشدی یره

غوُجا توُقای کوٌله دؤندی ،

خوُشامایجا اؤسن شِمال

غارا- غوُرقونچ یِله دؤندی .*

گؤچدی داغئنگ غوردئ- غوشئ

غوُرقئ آلدئ دوملئ- دوشئ

کیم اِتسه بو یامان ایشی

جهننم لی غولا دؤندی .*

 

5-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

آچئلان قاپاسا


هر زامان گیتسم حایوانات باغا

یوٌره گیم ائنجایار،

      کؤپ اوٌزوٌلیأرین .

قاپاسادا آرلایان آرسلان ،

آکواریوُمدا یوٌزیأن بالئق

      طبیغاتدان اوٌزنگه بوُلیار،

      اوُنگ اوٌچین بگندیرمه یأر منی، بو گزه لنچ...

وادالاشیان جیگیم بیلن ؛

اؤیه غایدئپ بارانمئزدا،

قاپاساداقئ بیلبیل غوشئ ،

      غوُیبأریس دییپ اِلمیز بیلن !.*


6-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

قاپاساداقئ غوش


گیجه بیلیأرمینگ قاپاسدا

بندی بوُلان غوش نأمه اِدِر؟

آزادلئغئنگ سؤیگوٌسینده ،

دوٌیشوٌرگأپ گوٌندیزه یتر!. *


7-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

سن-ده یؤری


نه یئلدئزلار دورار یرینده،

نه-ده بولوتلار؛

یوٌرِگینگده اومئدلار

      سن-ده یؤری !.

ایل خایرئنا یاشاماق

بوٌتین بیر دوٌنیأ دگر،

گٌوٌیجوٌنگ یتأیسه اگر،

      اینگ اؤنگده یؤری !.*


8-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

ائشئغئنگ یوٌرِگی


ائشئغئنگ یوٌرِگی آق

شادلئغئنگ رنگکی یاشئل

دوٌنیأنی آرقاسئنا یوٌکله سنگ غارئنجانگ

      یوٌک دألدیر بیل ...

مال باشئ ساغلئق دیییپدیرلر کؤنه لر .

وِ هیچ زاد ؛

      بیر غایرات لئ یوٌرِکدن

            بییک دألدیر بیل ! ...


9-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

چاغاجئق وه غوش


بیر کیچی جیک چاغاجئق

بیر کیچی جیک غوش بیلن ،

دوٌیشوٌنده دوُست بوُلوپدئر!

چاغا دیییپدیر غوشا :

حاباردار بوُل گؤزل غوش؛

بیر بوغدای اییجک بوُلوپ

دوزاغا دوٌشأیمه گین !

اوُل اییم لرده اؤلوٌم بار

حاباردار بوُل گؤزل غوش .

یالبارسا-دا نأدأیجک ؛

کیچی جیک غوش، چاغانئنگ

اؤگوٌدینی توتماندئر

بوغدای لارئنگ عئشغئندا

دئنچ پاراخات یاتماندئر!

گوٌلوٌمجیرأپ انه سی شِی دیییپدیر چاغانئنگ:

-        اوُیان ...

وِ سوُنگلاپدئر چاغانئنگ

      گؤروٌپ یاتان بو دوٌیشی !.


10-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

تانگرئ نئ تانایان


من تانگرئ نئ یاغان غاردان تانایان

آچئلان گوٌل، دوُغان گوٌندن هم باهاردان تانایان.

من تانگرئ نئ اوچار غوشدان

یاپ-یاشئلجا یاز مؤوسوٌمدن

غای لئ، غارلئ، بوزلئ غئشدان تانایان.

من تانگرئ نئ یئلدئزلاردان تانایان،

آیدان، گوٌنشدن

کأن زات لاردان، آز زات لاردان تانایان.

من تانگرئ نئ دوُستلوق لاردان، حوُرمات لاردان تانایان،

یوٌرِگیمی ائمتئلدئریان

      دویغولاردان تانایان.*


11-شاخئر: آخمات اِنه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

جانا جان دوُست


اوُموز-اوُموزا دیرأپ،

اِل- اِله بردیک.

بیله یارئشدئق،

بیله بگندیک،

بیله جوُشدوق،

کیمسه آیرا بیلمز غوُل لارئمئزئ؛

                  بیر-بیریمیزدن.

ایل لر دییِرلر: «- جانا جان دوُست

                  بو ایکی ییگیت ...».*


12-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

گوٌنش شِی دیییأر


گوٌنش شِی دیییأر:«-اوُیان ایندی سن،

باق؛ اوُیاندئ گوٌل لرینگ بارئ،

باشغا یورت لاردان گلیپ ؛

هؤووٌرتگه بجردی اؤزوٌنه لی لک

توُپراق یاغتئدان یاغتئ،

      ائسسئدان ائسسئ »...

بیر انه بالاسئنئ چاغئریان یالئ :

«- غوجاق...غوجاق!

سن بیر ائشئق دی اوُوادان، جیگریم-جانئم!

گوٌلر یوٌز بیله غارا؛

      مئدام هر زادا هر کیشأ،

            ایش بیله چالئش.

بالام! بو دوٌنیأنینگ

غئشئ بار، باخارئ بار،

      اؤورن، اوُلار بیلن، آلئش .


13-شاخئر: آخمات اِفه«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

سنی یادلایان


آدئنگئ سؤزله یأر بیز دویماساق-دا،

شو گوٌنش، شو آغاچ، شِمال لار دیییأن،

سنی یادلایارئن هر یره باقسام،

بار زادئ یارادان بیری بار دیییأن .*

بلکی سندن آلیار گؤزل لیک هر زات،

گوٌیز دؤکوٌلن یاپراق، غئش-دا یاغان غار،

کیچی جیک غارئنجا، بیر کیچی جیک غوش،

گلیپ سنگ غارشئنگدا دوُغاسئن اوُقار.*


 14-شاخئر: یوسوپ دورسون«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

جانئم اِنم


گوٌلوٌم دییرسینگ دسسه- دسسه

بالئم دییرسینگ بسسه- بسسه

اننه جیگیم یوٌره گیمده ،

سنینگ سؤیگینگ اِسسه- اسسه.*

غوزئم دیییأنگ بیلیأن اؤزوٌم،

دینگه سن چکیأرسینگ نأزیم

اننه جانئم سن بوُلماسانگ ،

باشغالارئ گؤرمز گؤزوم.*

مانگا دییرسینگ بالام، غوشوم،

بِلِندلره آشار باشئم،

اننه جانئم اِل لرینگده ؛

منگ غاناتئم، گؤووٌن خوُشوم.*

مانگا جانئم دییرسینگ انم،

جانئم بیلن، بیرسینگ انم

بییک تانگرئم سنی مانگا،

منی سانگا برسین انم.*


15-شاخئر: یوسوپ دورسون«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

دوُغا


من کیچی جیک بیر غولونگ،

یالانئ بیلمز دیلیم .

الیمی دولدور تانگرئم ،

یوٌزوٌمی گوٌلدوٌر تانگرئم.

مالئم کؤپ بوُلسون تانگرئم،

غارنئم دوُق بوُلسون تانگرئم.

اؤوره نیپ عئلم اوُقایئن،

دوُغرئ یوُلا باقایئن.

تانگرئ گؤونوٌمی شاد اِت

واطانئمئ آباد اِت !.


16-شاخئر: یوسوپ دورسون«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

باغت لئ من


دوٌنیأنینگ ؛

اینگ باغئت لئ چاغاسئ من،

تاشلادئم الیمدأکی پیشک لری من

      ینه توُپ اوُینایان من ...

گوٌنش یاقانوُق ،

سوسوزلئق تبسیرِتمه یأر منی.

دپِن هر شوتوم ؛

گوٌل بوُلیار!.

منی قاقدئرئپ مایئپ ادن

شوُفور آغا-دا گلدی یارئشئ گؤرمأگه

من اوُنئ ایر باغئشلادئم

دوٌنیأنینگ اینگ باغت لئ چاغاسئ من.*


17-شاخئر: یوسوپ دورسون«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

آینا


اِننم بیر جادئلئ آینا بریأر مانگا.

سر اِدمأنی باشارسانگ،

      گؤررسینگ دیییأر

ایسله دیگینگی.

آینامئنگ غاناتئنا مینیأرین،

اوُل یئلدئزلارا غوُنیار.

ائشئغئندان سوُرایان سوُراغ لارئمئ

اوُل بارلایار

من بارلایان ...

گوٌن باتیار،

آی دوُغیار

آینامئنگ سوٌیشه سی بوغ توتیار

وِ من هر باقامدا

      آینادا؛

نم لی بولوت لار آراسئندا

دأده سینه غاراشیان

بیر چاغا گؤریأن !.*