تورک بالاسی TÜRK BALASI

TÜRK DÜNYASI UŞAQ ƏDƏBİYYATI

عقل و بخت

+0 BƏYƏN

عقل و بخت

 بیر بار اکن بیر یوق اکن، بیر زمانلارده بخت بیلن عقل جدل ادیپدیرلر. اولارینگ جدلی: بیزینگ هایسیمیز آدمه اینگ گرکلی؟ دیین دعوادان باشلانیپدیر. اولارینگ هر هایسی اوزینی بیله کی سیندن گرکلی حسافلاپدیر. آخرده بولارینگ آراسینی آچماقچی بولیارلار.

بخت باریپ ، بیر کار یاقماز اتی قووپ یرنده یاتیپ یورن یالتا اوغلانینگ باشینا غونیار. باخت اونگا غونان سونگ، عقل اوندان بوتین لی آیریلیار.

 

 

 

 

 

 

 

شول یوردینگ پادشاه سنینگ وزیری اوغول سیز اکن. اوغول سیزلیقدان اونونگ گونی غاتی چوکن اکن.

وزیر بیر یره باریارقا، اول اوغلانی گوریار. اوغلاندان بخت بولانی اوچین وزیرینگ گوزینه یاقملی گورونیار.وزیر اونی اوزینه اوغول ادینیار. وزیر اوغوللی بولانینه کوپ شادلانیپ دیر . اول اوغلانی اوز اوغلی حسابلاب ایدیریپ ایچیریپ ، اوز اویونده ساقلاپ دیر.

بیر گون وزیر اوغلینی ایزینه تیرکاپ، پادشاه نینگ قا گزه لنجه باریپ دیر. پادشاه  اول اوغلانی یغشی گوریپ، اونگا بیر آلما بریپ دیر. اوغلان بولسا آلمانی خاسیر خوسیر اییپ دیر . پادشاه بولسا مونگا شادلانیپ گولیپ دیر.  بیرناچه وقت دان سونگ، وزیر اوغلینی آلیپ، اویونه غادیپ دیر. یولدا گیلیار کا لر،

وزیر اوغلینه :

اوغلوم پادشاه نینگ برن زادینی شول باده ایمک بی ادب لیک بولار. اونی ایسغاپ ایسغاپ غولتیغینگه سالایمالی دینگ – دییپ دیر.

اونده اوغلان:

بولیار آتا ایندی پادشاه زاد بیرسه شیله اده رین دییپ دیر. بیرناچه گوندان سونگ، وزیر اوغلونی ینه پادشانگقا مهمان چیلیغه آلیپ باریپ دیر. اول یرده آزراق گوررینگ له شیپ اوتوران سونگلار، بولارینگ اونگ لرینه نخار گیلیپ دیر.

پادشاه بیر اتلی اوماچانی آلیپ، وزیرینگ اوغلونه بریپ دیر. اوغلان هم اونی ایسغاشدیریپ، غولتیغینه آلیپ اوتیر بریپ دیر. مونگا پادشاه نینگ وقتی خوش بولیپ دیر.


 

 

 

 

 

 

وزیرینگ بولسه غاتی قهری گیلیپ دیر و اوتانجینه یوزی غیزاریپ دیر. ینه اونگکی سی یالی، یولا چیق یانچا ، اوغلونه هیچ زاد دیماندیر.

 یولدا اوغلونه :

هایی شونینگ یالی هم احمق لیق بولار می ؟ غولتیغینگه سالینجاق زاد بیلن سالین ماجاق زادی بیلمه یار مینگ ؟ دییپ کاینیپ دیر. اوغلونینگ بولسه قهری گیلیپ دیر. اویه باران لریندان سونگ،

اوغلان :

بول هیلی کاینج اشیدیپ یاشانیم دان یاشامانیم غوی دییپ اوزینی تام دان تاشله ماقچی بولیپ دیر. اول تامینگ اوستینه چیقیپ، غیرا سینه گیلیار ولین شول وقت ،

بخت:

ای عقل یتشه وری اوغلان الدان گیتدی دییپ اولی ایلی بیلن غیغیره بریپ دیر. عقل دررو باریپ، شول اوغلانینگ باشینه غونوپ دیر. اوغلان عقلانیپ، اوزینی تامدان تاشله ماق فکریندان . ال چکیپ دیر. شیدیپ دعوا ده عقل ینگیجی بولوپ دیر.


BÖLÜM: Nağıl,