تورک بالاسی TÜRK BALASI

TÜRK DÜNYASI UŞAQ ƏDƏBİYYATI

یولبارس بیلن تیلکی حکایاسئ

+0 BƏYƏN

یولبارس بیلن تیلکی حکایاسئ 

آتا صالخ

خالق شاهئرئ آتا صالخ،تورکمنستان ئنگ شوردپه اوباسئندا دایخان ماشغالاسئندا اؤنوپ ، اؤسن بیر شاهئردئر.

 اول یاشلئقدا گؤز لرینی الدن بریپ دیر. اونونگ ایلکی غوشغو کلیاتئ 1939 یئلئندا چاپ ادیلیپ دیر.

« الهام ، لیریکی وساتیرا، یولبارس وتیلکی، شاغال بیلن حوروز،خاتئن ئنگ گولکوسی» ، یالئ کیتاپلار

 اونونگ اثرلری دیر. 1951 یئلئندا شاهئرئنگ « سایلانان اثرلری » اوقوجئلارا غاوشورئلدئ.


یولبارس وتیلکی.

غادئم اییأمده بیر تیلکی بار اکن،

غاپئرغاسئن سانایمالئ حور اکن.

توقایدا بیر یولبار دوشوپدئر اونگا،

دیییپ دی: « یری دوست، نأم بولیار سانگا ؟»

تیلکی هم یولبارسئنگ غولاینا بارئپ،

دیییپ دیر: « دینگه ائنها من شیله

آغئر حالا دوشدوم، بیر کؤمک ایله.

نأمه ایشله جگمی بیلیپ بیله موق،

اجیزله دیم، آو ـ هم ادیپ بیله موق ».

یولبارسئنگ اونگا رأحیمی گلدی،

وادالاشدئ، کؤمک ادمکچی بولدئ.

بولار بیر گوذره بارئپ یتدیلر،

گیزلیجه بیریرده بوقوپ یاتدئلار.

سوو ایچمأگه گلدی بیر سوری غولان،

یولبارس تیلکأ دییدی یوواشلئق بیلن:

« گؤزوم غئزاردئمئ ؟ هانئ بیر باق ! »

« هاووا » دییپ اونگا بریپ دیر حاق.

یولبارس ناغرا چکیپ بؤکوپ دیر ایندی،

بارئپ بیر غولانئنگ اوستونده غوندئ.

سرگی بولوپ یاتئر غولانئنگ اتی،

تیلکی بو بولوشا شادلاندئ گیتدی.

جانئ ساغ، واغتئ خوش، کیپی کؤک تیلکی،

غولانئنگ اتینده ن غارنئ دوق تیلکی.

بیرنأچه گون اییدی ـ ایچدی ، سمره دی ،

اؤز یانئندان اوُنئ ـ مونئ سامرادئ.

دییدی: « من گویچله نیپ یولبارس ده ک بولدوم،

غولان آولاماغئنگ تأرین اؤورندیم.

یولداشلارمئنگ آراسئنا بارایئن،

اوُلار بیلن گوررنگله شیپ گؤره یین ».

تیلکی گور توقایا سومدی ده گیتدی،

تیلکی لرینگ بولیان یرینه یتدی.

حور تیلکی نینگ سمرأنینی گؤردولر،

داشئنا یئغنانشئپ ، حایران غالدئلار.

« بیز سنی یتیردیک ، نیره ده بولدونگ ،

هایسئ چؤلدن، هایسئ توقایدان گلدینگ ؟»

یانگقئ تیلکی دِررِو باشلادئ سؤزه،

دییدی: « غولاق سالئنگ آیدایئن سیزه.

دوستلار، من بو گونلر غولان توتیارئن،

غاچان غوتولماز، قاووپ یِتیأرین.

ائنام اتمه سنگیز منینگ سؤزومه،

کؤرکزه یین ، دوشونگ منینگ ائزئما ».

شی دیییپ، تیلکی لر دوشدی اونونگ ائزئنا،

اوقوجئلار، غولاق سالئنگ سونگونا.

تیرکه شیپ باردئلار حأکی گوذره،

دِررِو بوقوندئلار، یاپلانشئپ یره.

توپار ـ توپار بولوپ گلدی غولانلار،

سوو ایچمأگه دوردئ سوری غولانلار.

« باتئر» تیلکی اوزاق یاتئپ بیلمه دی،

ایشینگ سونگون گؤزاؤنگونه آلمادئ.

حاسئرداپ یرینده ن توردئ دسسینه،

بارئپ دوشدی بیر غولانئنگ اوستونه.

غولان تویناق سالدئ، دگدی مانگلاینا،

« وای اؤلدوم ! » دییدی ـ ده، باشئنئ اگدی.

اوستی ـ باشئ بویالدئ اؤز غانئندان ،

باتئر تیلکی اومید اوزدی جانئندان.

آیاغئنئ قاقئپ ، یاتئر تیتیرأپ،

یولداشلارئ گیتدی بارئ پئتئراپ.

هرکیم اؤز گویجوندن داشارئ گیتسه،

یوزون گؤنگه توتوپ ، من ـ منلیک اتسه،

آبرای دان دوشر، ماسغارا بولار،

یانگقئ تیلکی گونی باشئنا گلر.

قایناق:  دا مجالار DAMJALAR


BÖLÜM: Şeir,