1-شاخئر: بسطامئ یازغان«توٌرک شاخئرئ» / ترجیمه«غایتادان ایشلأن»: ع- صوفی راد

موغاللئمئم


اِل لرینگده عئلئم یاشار    

سن بییک سینگ موغاللئمئم ،

بیلن لر غاپئنگا باریار

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

یوٌره گینگی بیزه بردینگ

مَهیر غاناتئنگئ گردینگ

گوٌلنمیزده سن گوٌلردینگ

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

اوُرنونگ سنینگ کؤنگوٌل لرده

آیدان لارئنگ دأری درده

سؤزوٌنگ توتوپ دؤنِرس مِرده

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

آق یوُلئ گؤرکزدینگ بیزه

غارانگقئ لئق چؤکدی دئزا

پارخ غوُیمادئنگ ؛ اوُغلا-غئزا

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*

گوٌلیأنگ چاغالار گوٌلنده

یاغشئ غئلئق لار بار سنده

اِل لرنگی اؤپیأرین من-ده

سن بییک سینگ موغاللئمئم .*